top of page

บริการผลิตสบู่

บริการผลิตสบู่ครบวงจร อาทิ สบู่น้ำมัน สบู่กลีเซอรีน สบู่กรีเซอรีนใส สบู่เหลว

โดยโรงงานได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015, GMP (Good Manufacturing Practice),
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (Halal),

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)

bottom of page