top of page

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งภายใน และต่างประเทศ

อาทิเช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

(Food and Drug Administration Ministry of Public Health),

ใบรับรองเพื่อการส่งออก และเครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale) 

bottom of page