top of page

บริการบรรจุสินค้า

บริการบรรจุสินค้าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยรวดเร็วและมาตรฐาน

รวมไปถึงการยิงล็อตสินค้าด้วยเทคโนโลยี DMI

สามารถยิงได้บนกล่อง หรือบนซอง ตามความต้องการของท่าน

bottom of page